Ako mám postupovať, keď sa mi stratila batožina?

Strata batožiny alebo dokladov v zahraničí vás môže nepríjemne zaskočiť. Preto sme pre vás pripravili prehľadný postup, ako v takejto situácii postupovať.

1. Nahláste stratu alebo poškodenie

 • pri strate, alebo krádeži batožiny počas prepravy oznámte stratu priamo prepravcovi. Ak bola vaša batožina poškodená, detailne ju nafoťte.
 • ak vám boli vaše veci odcudzené z miesta, kde ste ubytovaný, oznámte to priamo správcovi ubytovacieho zariadenia
 • stratu, alebo aj podozrenie na krádež batožiny, platobných kariet, či dokladov bezodkladne nahláste miestnej polícii a požiadajte o spísanie hlásenia o krádeži alebo straty
 • všetky doklady a potvrdenia dokazujúce stratu, krádež alebo poškodenie vašich vecí si uschovajte. Tieto dokumenty budete neskôr potrebovať pri vybavovaní náhradných dokladov a tiež ich budete musieť predložiť aj vašej poisťovni.

2. Informujte potrebné inštitúcie

 • stratu alebo krádež zdravotného preukazu oznámte vašej zdravotnej poisťovni
 • o zmiznutí vášho mobilného telefónu upovedomte svojho mobilného operátora
 • odcudzenie platobnej karty nahláste vašej banke
 • krádež alebo stratu kľúčov či prístupových kariet ohláste príslušnej inštitúcii

3. Uplatnite si nárok na odškodnenie za vzniknutú škodu

 • pri strate vecí počas dopravy, si nárok na odškodnenie uplatníte u dopravcu. Výška odškodného sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je cestovná trieda, či máte v cieľovej destinácii trvalý pobyt a pod.
 • ak vaše veci zmizli z ubytovacieho zariadenia, odškodnenie vám má poskytnúť správca. Stratu vecí mu preto nahláste, spíšte žiadosť o náhradu škody a jej prevzatie si nechajte potvrdiť

4. Vybavte si náhradné doklady

 • písomnú žiadosť o vydanie náhradných dokladov podajte na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo generálnom konzuláte, prípadne na ktoromkoľvek inom zastupiteľskom úrade členskej krajiny EÚ
 • k vyplnenej žiadosti priložte tieto dokumenty:
  • dve farbené fotografie v pasovom formáte
  • potvrdenie od polície
  • doklad potvrdzujúci správnosť údajov uvedených v žiadosti (občiansky preukaz, rodný list, vodičský preukaz, kópiu strateného dokladu a pod.)
 • POZOR! Ak nahlásite stratu dokladov a neskôr ich nájdete, nesmiete ich používať. Ich strata je už zaevidovaná v systémoch polície a na hraniciach by ste mohli čeliť obvineniu, že cestujete s kradnutým alebo strateným dokladom.

5. Podajte žiadosť o vydanie nových dokladov (po návrate na Slovensko)

 • so žiadosťou o vystavenie nových dokladov alebo dokumentov sa obráťte vždy priamo na tú inštitúciu, ktorá je zodpovedná za ich spracovanie a vydávanie
 • POZOR! Doklad, ktorý vám v zahraničí vydá zastupiteľský úrad má obmedzenú územnú a časovú platnosť, nedá sa teda považovať za riadnu náhradu strateného dokladu.

6. Poistnú udalosť oznámte poisťovni

 • pre uplatnenie nároku na náhradu škody musíte poistnú udalosť nahlásiť vašej poisťovni do 15 dní od vášho návratu. Udalosť je potrebné nahlásiť písomne, kde upresníte všetky okolnosti a príčiny jej vzniku a doložíte všetky potrebné dokumenty